Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Lukáš Gargulák, se sídlem 763 16 Fryšták – Horní Ves, Osvobození 223, IČ: 04724364, tel.: 732 111 361, e-mail: lg88@beTitanium.com (dále jen „Prodávající“).

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na dálku. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.beTitanium.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.6. Prodávané materiály a služby jsou informačním produktem nebo konzultacemi. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

1.7. Objednávkou služeb, softwaru, osobních konzultací, elektronických knih, online programů či dalších produktů na www.beTitanium.com kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukou a autor (prodávající) za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech může kupující najít také informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího www.beTitanium.com. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, zboží, službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt, zboží, službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Rozhodne-li se kupující svého práva na užívání služby či on-line programu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost kupujícího zaplatit stanovenou cenu.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Kupující je srozuměn s tím, že v případě zakoupení vzdělávacích produktů, webinářů a živých vysílání, pro jejich řádné užívání je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, tedy aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného software či internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

2. 10. Kupující souhlasí s tím, že možnost využití zaplacených konzultací, pokud si je objednal a řádně zaplatil, má Kupující po dobu 1 roku od uzavření kupní smlouvy. Po 1 roce nevyužité konzultace propadají bez náhrady.

3. Cena, způsob úhrady

3.1. Cena produktu, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní Prodávajícího www.beTitanium.com. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.

3.3. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně zvoleným způsobem v prodejním formuláři.

3.4. Pro bezhotovostní platby má Kupující možnosti plateb:
– rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank, Česká spořitelna a případné další,
– online platební kartou VISA a MasterCard,
– bankovním převodem na základě faktury.

3.5. On-line platby zajišťuje Platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
Při okamžité platbě prostřednictvím internetového bankovnictví vás brána ComGate přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrování zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, a tak budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Nejrychlejší způsob zaplacení on-line je platba platební kartou. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

3.6. Platba je jednorázová. Kupující je v případě platby bankovním převodem na základě faktury povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt, zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.8. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je Kupující povinen zaplatit, se Kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu, zboží či služby.

4. Dodací podmínky

4.1. U on-line vzdělávacích produktů, e-booků a kurzů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. U konzultací se dodáním rozumí uskutečnění konzultace na dálku či naživo telefonicky, e-mailem, nebo osobní schůzkou.

4.2. Přístupové údaje do vzdělávacích programů poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů po přijetí platby, není-li uvedeno jinak, s čímž vyjadřuje Kupující provedením objednávky souhlas.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

5.1. Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Kupujícího.

5.2. Produkty, které Prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, tedy on-line vzdělávací program, e-booky, kurzy, webináře, knihy a jiné včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Právo užívat on-line program je nepřenosné, on-line program nesmí být Kupujícím ani nikým jiným bez předchozího souhlasu Prodávajícího jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Kupující odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li Kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele v případě poskytnutých služeb na míru zákazníkovi nelze uplatnit v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, jelikož je produkt je vytvořena na míru, podle přání zákazníka.

6.2 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:

– nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy,

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (pošlete tyto údaje v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
Datum(*)

– odstoupení od smlouvy prosím zašlete emailem na lg88@beTitanium.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu,
– Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
– v případě odstoupení zákazníka od smlouvy na on-line vzdělávací produkt nebo kurz, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

– prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 10 dnů po době splatnosti,
– porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Pro reklamaci slouží kontaktní email lg88@beTitanium.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

7.3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění on-line produktu, kurzu nebo webináře, které není schopen ovlivnit. Vzdělávací produkty, e-booky a kurzy obsahují pouze návody a doporučení. Prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci postupů v praxi.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1. Všechny produkty a služby prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti investování. Veškeré informace v on-line programu www.beTitanium.com a jeho součástech, e-book, mp3 nahrávky, YouTube a Facebook prezentace a jiné, nejsou investičním doporučením, ale slouží výhradně ke studijním účelům. Prodávající není odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou majetkovou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line programu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže prodávající ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

8.2. Prodávající upozorňuje, že informace obsažené v jeho produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

8.3. Zakoupením vzdělávacích produktů, e-booků a kurzů rozumíte, že jakékoli použití informací ze vzdělávacích produktů, e-booků a kurzů a využití investičních strategií či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve vašich rukách a prodávajicí na tom nenese žádnou zodpovědnost. 

8.4. Veškeré informace ve vzdělávacích produktech, e-bookcích a kurzech a jiných vzdělávacích materiálech jsou určeny pouze ke studijním účelům. Autor není finančním poradcem a finanční produkty jsou zmiňovány za účelem studia. Autor neposkytuje finanční poradenství a uvedené informace neslouží jako konkrétní investiční doporučení. Nenese zodpovědnost za to, co čtenář učiní na základě publikovaných názorů autora. Investování je rizikové a prezentované investiční příklady nezaručují stejné výsledky v budoucnosti.

8.5. Prodávajicí se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací. Veškeré informace poskytnuté ve vzdělávacích produktech, e-bookcích a kurzech, na webových stránkách www.beTitanium.com a jiných prezentačních kanálech (Facebook, YouTube) vychází ze zkušeností autora. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto autor Lukáš Gargulák není zodpovědný za rozhodnutí, ani akci, založené na těchto doporučeních.

8.6. Lukáš Gargulák nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v e-booku ani v dalších materiálech na webu a jiných prezentačních kanálech (Facebook, YouTube). Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných např. v e-booku, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

8.7. Investování je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Toto vše je pouze ve vašich rukách. Lukáš Gargulák nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací ve vzdělávacích produktech, e-bookcích a kurzech a jiných vzdělávacích materiálech volně dostupných na webu www.beTitanium.com a přidružených informačních kanálech (Facebook, YouTube) nebo materiálech zakoupených kupujícím.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

9.2. Na požádání Vám prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na lg88@beTitanium.com, kde Vám je prodávající k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

9.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů: Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

9.4. Možnost odhlášení: Údaje kupujícího používá prodavající k tomu, aby je mohl informovat o produktech a službách, případně zjistit jejich názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud by s nimi kupující nesouhlasil, může to prodávajícímu kdykoliv oznámit, aby prodávající mohl údaje podle požadavku zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru může kupující kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

9.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním objednávkového formuláře kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího Lukáše Garguláka, se sídlem Osvobození 223, Fryšták 763 16, IČ: 04724364, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let, nebo do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

9.6. Cookies: Prodávající používá cookies k tomu, abychom mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.beTitanium.com.

10.2. Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese lg88@beTitanium.com. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Kupující se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

10.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách a mají přednost před ustanoveními OP.

11. Účinnost

11.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. června 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.beTitanium.com popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.beTitanium.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.